Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21660999
Повне найменування емітента: Публічне Акціонерне Товариство " Готель" Прем'єр Палац"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ " Готель" Прем'єр Палац"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01004
Область: м.Київ
Район: Шевченківський
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська
Будинок: 5-7/29
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442441223
Номер факсу емітента: 0442792814
Веб-сайт емітента: www.premier-palace.com
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.
      Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.
      Придбання цінних паперів Емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.
      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.
      Стратегія бізнесу - формування місії,довгостроколвих цілей, а також шляхів і правил прийняття рішень для ефективного використання ресурсів, сильних сторін і можливостей задля майбутньої прибутковості.
      Історія створення ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" починається у 1997 році, коли було зареєстроване ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " Готель " Україна", а згідно рішення Київської міської Ради від 10.07.2001р. та Загальних зборів акціонерів від 07.08.2001р. перейменовано на ВАТ "Готель "Прем'єр Палац". Згідно з вимогами Закону України " Про акціонерні товариства" 25.03.2011р. Загальними зборами акціонерів було прийняте рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство "Готель "Прем'єр Палац".

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1. Застереження на початку розділу такого змісту: «Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації».
      1.2Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Готель " Прем'єр Палац".
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "Готель " Прем'єр Палац".
      Код ЄДРПОУ 21660999
      Дата проведення реєстрації - 13.03.1997 року.
      Місце проведення реєстрації-Шевченківська районна державна адміністрація у м.Києві за № 1 074 105 0019 000988.
      Юридична адреса Товариства: 01004 м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська 5-7/29.
      Фактична адреса: 01004 м.Київ, бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська 5-7/29.
      Власна веб-сторінка: www.premier-palace.com
      Емітент існує з 1997 року, його створено на невизнечиний строк.
     
      Основні види діяльності:
     
      55.10.0 Діяльність готелів.
      55.30.1 Діяльність ресторанів.
      55.40.0 Діяльність барів.
      45.21.1 Будівництво будівель.
      63.30.0 Послуги з організації подорожувань
     
      Основні види послуг в 2011 році.
     
      1. Готельні послуги.
      2. Послуги ресторанів та барів.
      3. Послуги фітнес - центру.
      4. Здавання в оренду нерухомого майна.
      5. Купівля (продаж) цінних паперів через уповноважених емітентом юридичних осіб.
     
      Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на основі здійснення виробночиї, комерційної, посередницької та іншої діяльності, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством і Статутом, та наступний його розподіл між акціонерами.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201120102009
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 193389 157365 150698
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (161685) (133689) (127598)
Валовий прибуток (збиток) 31704 23676 23100
Інші операційні доходи 33778 15334 13251
Адміністративні витрати (18551) (18889) (20015)
Витрати на збут (8053) (4116) (3363)
Інші операційні витрати (22476) (21816) (43625)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 16402 (5811) (30652)
     інші доходи 286324 238210 124852
     інші витрати (327791) (305883) (204430)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) (25065) (73484) (110230)
Податок на прибуток від звичайної діяльності -
Чистий прибуток (збиток) (25065) (73484) (110230)
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) (001709) (005010) (0.07515)
Всього активів, у т.ч. 1039265 667063 773879
Оборотні активи 74200 206615 278194
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 1844 685 539
Необоротні активи 964197 460227 494527
Всього пасивів, у т.ч. 1039265 667063 773879
Зобов`язання 640687 628383 621715
     поточні зобов`язання 204294 26987 61735
     довгострокові зобов`язання 436393 601396 599980
Забезпечення наступних витрат та платежів - - -
Власний капітал 398578 38680 112164
     статутний капітал 366700 366700 366700
     пайовий капітал - - -
     додатковий вкладений капітал 102822 102822 102822
     інший додатковий капітал 384982 19 19
     резервний капітал 1636 1636 1636
     (неоплачений капітал) - - -
     (вилучений капітал) - - -
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (457562) (432497) (359013)
Розрахункова вартість чистих активів 398578 38680 112164

      Розкриття інформації за видами активів в фінансовій звітності відображаються, у відповідності до вимог П(С)БО, зокрема: № 7 «Основні засоби», №10 «Дебіторська заборгованість», №12 «Фінансові інвестиції».
      Розкриття інформації за видами зобов'язань відображаються в фінансовій звітності у відповідності до вимог П(С)Б0, зокрема №16 «Зобов’язання»; за винятком наступних обставин:
      в Товаристві не створено резерв забезпечення на виплату відпусток працівникам, як того вимагають П(С)БО №26 «Виплати працівникам» та П(С)БО №16 «Зобов’язання».
      Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності Товариства в усіх суттєвих аспектах відображаються згідно з установчими документами, вимогам чинного законодавства України та діючим П(С)БО, зокрема №1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», №2 «Баланс».
      Вартість чистих активів Товариства на звітну дату відображаються згідно з вимогами законодавства, а саме частині 3 статті 155 Цивільного кодексу України.
      Інформація щодо обсягу чистого прибутку (збитку) розкрита у фінансовій звітності (формі №2 «Звіт про фінансові результати») і, в усіх суттєвих аспектах відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, зокрема: № 15 «Доходи», № 16 «Витрати».
      Протягом звітного періоду Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      Поточні і потенційні господарські, фінансові та економічні ризики у діяльності емітента ;
     
      1. Ризики зміни законодавства:
      Нові законодавчі акти, а також численні зміни, що вносяться до вже існуючих, в більшості випадків спонукають підприємство до додаткових витрат. Також є небезпечним постійні зміни податкового законодавства – традиційний фактор збільшення витрат підприємства.
      До зазначених ризиків призводять не стабільна політична ситуація в країні, яка стимулює чисельні зміни до чинного законодавства.
      Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить постійний моніторинг діючого законодавства та відстежує проекти законодавчих актів, з метою швидкого реагування на зміни законодавчій базі.
     
     
      2. Маркетингові ризики:
      Зумовлені невизначеністю попиту на послуги, що надає емітент. До них можна віднести потенційні втрати підприємства від несумлінності контрагентів або неплатоспроможності постачальників і покупців.
      Конкретні факти такої неплатоспроможності постачальників і покупців відображаються у фінансовій звітності підприємства.
      Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить ретельний відбір контрагентів та постійний моніторинг їх платоспроможності.
     
      3. Ризики неплатоспроможності:
      Пов’язані з неможливістю швидкого здійснення розрахунків. У процесі діяльності підприємства можливі випадки тимчасової відсутності високоліквідних активів (наприклад, грошових коштів) у необхідній кількості. Щонайменше це може призвести до втрати часу, щонайбільше – спричинити додаткові витрати (наприклад, через тимчасову відсутність грошових коштів може бути упущено вигідний контракт з постачальником або виникає необхідність залучення кредитів).
      Факти невистачання таких високоліквідних активів відображаються у фінансовій звітності підприємства, зокрема у вигляді зростання виробничих запасів при зменшенні грошових коштів та їх еквівалентів.
      Для зменшення впливу цього фактору ризику емітент вживає таких заходів : проводить постійний моніторинг кон'юнктури ринку з метою аналізу найбільш привабливих методів реалізації свої послуг/своєї продукції.
     
     
     
     
     

      До політичних та макроекономічних ризиків ПАТ Готель " Прем'єр Палац" відносяться:
     
      1. Податкове навантаження: основним нормативним документом, регламентуючим діяльність емітента у податковому просторі є Податковий Кодекс України. Зростання податкового навантаження може привести до зміни фінансових результатів діяльності емітента, зокрема зменшення чистого прибутку.
      2. Невизначеність регуляторного середовища для діяльності є ризиком для Товариства, у зв’язку із достатнім рівнем регуляторного упорядкування діяльності Товариства. Несвоєчасна підготовка роз’яснювальних документів по окремим питанням при прийнятті нових законів щодо господарської діяльності суб’єктів господарювання призводить до невизначеності регуляторного середовища.
      3. Рецесія чи зниження темпів економічного розвитку: зниження темпів економічного розвитку приведе до зменшення обсягів виробництва, і відповідно до зменшення доходів Товариства.

      ПАТ "Готель " Прем'єр Палац" для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
     
      - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
      - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
      - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
      - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
      - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

      Емітент не має дочірні підприємства.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1 Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариства " Готель " Прем'єр Палац". Скорочене найменування емітента ПАТ" " Готель " Прем'єр Палац". Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ -21660999.
      3.2 Дата проведення державної реєстрації -13 березня 1997р. Місце проведення державної реєстрації -Шевченківська района у м.Києві державна адміністрація. Місцезнаходження емітента -01004, м.Київ. бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська 5-7/29. Телефон (044) 244-12-00.Факс (044) 279-28-14. Адреса електронної пошти -blv@premier-palace.com.
      3.3 Строк існування емітента з дати його державної реєстрації- емітента створено на невизначений строк

      3.4 Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформацію про істотні факти та важливі події.
     
      На момент створення Товариства його Засновником було Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву.". На дату заснування Товариства кількість простих іменних акцій у статутному капіталі Товариства складала 17032572(сімнадцять мільйонів тридцять дві тисячі п'ятсотсімдесят дві ) штук , номінальною вартістю 0,25 гривень кожна, на суму 4 258 143,00 (чотири мільйони двісті п'ятдесят вісім тисяч сто сорок три) гривень, що дорівнювало 100 % статутного капіталу.
      Відкрите Акціонерне Товариство "Готель " Україна"" (далi по тексту "Товариство") було створене юридичною особою за законодавством України шляхом передачi майна i участi в пiдприємницькiй дiяльностi Товариства з метою одержання прибутку згiдно з Цивiльним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про господарськi товариства", "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", iншими законодавчими актами України та рiшенням засновникiв. Товариство було створене з метою одержання прибутку вiд проведення iнвестицiйної, виробничо-господарської, комерцiйної та iншої дiяльностi, забезпечення прибутковостi вкладень та приросту вкладених коштiв Акцiонерiв Товариства. Забезпечення та реалiзацiя за рахунок отриманого прибутку соцiальних та економiчних iнтересiв Акцiонерiв та членiв трудового колективу Товариства.
      Відкрите акціонерне товариство "Готель " Україна" " перейменовано згідно рішення Київської міської Ради від 10.07.2001р. та Загальних зборів акціонерів від 07.08.2001р. на ВАТ "Готель "Прем'єр Палац" та у Публічне акціонерне товариство «Готель "Прем'єр Пал» відповідно до вимог та положень Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17 вересня 2008 року, рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №23 від 25.03.2011р.).
      Останні зміни у статутних документах пов"язані із перетворенням Відкритого акціонерного товариства в Публічне акціонерне товариство та в зв"язку з цим прийнято нову редакцію Статуту, затверджену Загальними зборами акціонерів від 25 березня 2011 року (Протокол №23 від 25.03.2011р.) та зареєстровану Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 20 квітня 2011 року.

      3.5. Інформацію про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком. Зазначається стисла інформація про органи емітента, а саме: перелік утворених товариством органів та їх склад відповідно до статуту товариства.
     
      Органами Товариства є:
     
      - Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
      - Наглядова рада Товариства;
      - Виконавчий одноособний орган - Генеральний директор;
      - Ревізійна комісія Товариства .
      Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.
      Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту. Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.
      Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.
      Питання, віднесені Статутом до повноважень та компетенції відповідних органів Товариства, вирішуються такими органами Товариства. Передача повноважень та компетенції щодо вирішення питань, віднесених цим Статутом до повноважень та компетенції відповідного органу Товариства іншому органу Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства шляхом внесення змін до Статуту. Прийняття будь-яким органом рішень з питань, віднесених Статутом до повноважень та компетенції іншого органу, можливе тільки після внесення Загальними зборами акціонерів Товариства відповідних змін до Статуту Товариства щодо зміни повноважень та компетенції відповідного органу Товариства.
     
      3.6. До складу Товариства не входять відокремлені підрозділи.
     
      3.7. До складу Товариства не входять дочірні та залежні підприємства.
     

      3.8. Інформацію про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року.
     
      Статутний капітал ПАТ "Готель "Прем'єр Палац" сформований згідно установчих документів та повністю сплачений.
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок звітного періоду: 366 700 000,00 грн.
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на кінець звітного періоду : 366 700 000,00 грн.
      Власний капітал Товариства сформований за рахунок внесків засновників в Статутний фонд.
      Розмір власного капіталу емітента на початок 2011 року: 38 680,00 тис. грн.
      Розмір власного капіталу емітента на кінець звітного періоду: 398 578,00 тис. грн.
      Протягом звітного періоду не мали місце зміни розміру або структури статутного капіталу.
     
     
     

      3.9. Інформацію про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).
     
      Публічне акціонерне товариство "Готель "Прем'єр Палац" не входить до будь-яких об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній).

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1 Основні види діяльності емітента:
      55.10.0 - Діяльність готелів.
      55.30.1 -Діяльність ресторанів.
      55.40.0 -Діяльність барів.
      93.04.0 -Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту.
      Протягом звітного періоду емітент не розпочинав здійснювати нові види діяльності та не припиняв здійснювити певні види діяльності.
      4.2 Протягом звітного періоду були надані готельні послуги ( в т.ч. по фізичному комфорту) - на суму 122 319 646грн., що становить 72% доходу за звітний період.; та послуги рестораного сервісу - на суму 47746499грн., щостановить 28% доходу за звітний період.
     
      4.3.Структура виробничой собівартості реалізованих послуг:( тис.грн)
      - Матеріальні затрати - 14 455
      - Витрати на оплату праці- 33948
      - Відрахування на соціальні заходи - 12323
      - Амортизація - 30149
      - Інші операційні витрати - 78901

     
     
      4.5 Ринок збуту внутрішній. Пошук клієнтів відбувається самостійно і з допомогою залучених агентів. Будь-яка сезонність у діяльності Емітента відсутня
      .
      4.6 Емітент не здійснює виробничу діяльність, в зв’язку із чим не отримує сировину.
     
      4.7Клієнтська база Емітента значно диверсифікована, що обумовлено статегічною позицією Компанії - не концентрувати доходи Компанії на певних клієнтах. Внаслідок чого, Емітент не має клієнтів, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу.
     
      4.8Спільна діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами емітентом не здійснюється.
     
     

      4.9 Емітент має:
      1. Сертифікат відповідності. Послуги готелю з рестораном. Підтверджується категорія ***** (п'ять зырок). Сертифыкат видано органом з сертифыкацыъ УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ. Термын дыъ з 23.11.2007р. по 22.11.2012р.
      2.Ліцензію на право роздрібноъ торговлі алкогольними напоями серія АГ № 637065 . Видану Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у м. Києві. ( переоформлену) 02 червня 2011р. Термін дії з 24.04.2011 р. по 23.04.2012р.
      3.Ліцензію на право роздрібноъ торговлі тютюновими виробами серія АГ № 637066 . Видану Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у м. Києві. ( переоформлену) 02 червня 2011р. Термін дії з 24.04.2011 р. по 23.04.2012р.
     
     
      4.10 Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 47072, 47073, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 15 лютого 2005 року. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 22.11.2012р.
      Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 103792, 103793, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 лютого 2009 року. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 05.11.2018р.
      Свідоцтва на знак для товарів і послуг № 142980, 142981, зареєстровані в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 серпня 2011 року. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 13.08.2020р.
      Свідоцтво на знак для товарів і послуг № 142981, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10 серпня 2011 року. Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва: 09.08.2020р.
      Індекс класифікації: 35, 39, 41, 43. Індекс міжнародної класифікації 511.
      Керування справами в готелях. Послуги барів ,їдальні, кав'ярні, ресторани, піцерії, ресторани самообслуговування,, шинки чи буфети, постачання харчів напоїв.

      4.11 Емітент у своєї діяльності керується чинним законодавством України, в т.ч. нормативно-правовими актами Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України.
      4.12 Емітент не здійснює науково-дослідну-роботу та розробки.
      4.13 Протягом звітного року емітент не здійснював суттєвих капітальних інвестицій.
      4.14 Емітент не є виробничим підприємством.

      4.15 Дочірні підприємства у Емітента відсутні.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1Основні засоби у звітному періоді відображені за собівартістю за вирахуванням зносу. Аморизація нараховується прямолінійним методои з урахуванням термінів корисної експлуатації основних засобів у відповідальності з вимогами П(С)БО7"Основні засоби".
      Витрати які здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані включаються до складу витрат звітного періоду.
      Малоцінні необоротні активи відображаються у балансі Товариства у складі " Основних засобів" у відповідності з П(с)БО2 "Баланс"
      Амортизація на малоцінні необоротні активи нараховується у розмірі 100 відсотків їх вартості у місяці введення їх у єксплуатацію, що відповідає вимогам п.27 П(с)бо 7 " Основні засоби"
     
      Первісна вартість основних засобів на початок звітного року складала 438419 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на початок звітного року складала 267343 тис.грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного року складала 1133698тис.грн. Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного року складала 643117тис.грн
     
      Структура основних засобів (за залишковою вартістю) на початок звітного періоду:
      Будинки та споруди - 200420 тис.грн;
      Машини и обладнання - 33777тис.грн;
      Транспортні засоби - 574 тис.грн;
      Інструменти, прилади та інвентар - 26687тис.грн;
      Інші основні засоби - 5885тис.грн
      Всього - 267343
     
      Структура основних засобів (за залишковою вартістю) на кінець звітного періоду:
      Будинки та споруди - 568699тис.грн;
      Машини и обладнання - 29547тис.грн;
      Транспортні засоби - 782тис.грн;
      Інструменти, прилади та інвентар - 38307тис.грн;
      Інші основні засоби - 5782тис.грн
      Всього - 643117 тис. грн.
      5.2 У Емітента відсутнє виробництво, основні засоби використовуются в поточній діяльності емітента. В наслідок чого, не надто підверженні зносу та повністю відповідають потребам Емітента. Емітент не має планів проводити модернізацію обладнання чи інших активів.
      5.3 Витрати на поточний ремонт основних засобів становлять - 1 699 9 тис.грн.Капітальний ремонт основних засобів не проводився.
      5.4На балансі підприємства перебувають основні засоби, що знаходяться в заставі. Первісна вартість даних основних засобів складає 1 012 259 тис. грн. Залишкова вартість даних об"єктів складає 643 117 тис.грн. Під заставу даних об"єктів було отримане запозичення у вигляді кредиту у розмірі 489235тис.грн. Відсоткові ставки складають 11,5 відсотків річних. Зобов"язання по данним запозичення виконуються в строк та відповідно до умов укладених договорів. Кредитний договори, по яким у заставу було передано основні засоби Емітента первісною вартістю 1 012 259тис.грн. закінчюють свою дію 31.03.2015року.
      5.5 Угоди на придбання основних засобів в майбутньому не укладались
      5.6Емітент не має основних засобів, що тимчасово не використовуются .
      Первісна вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись становить - 3989 тис грн.
      5.7Внаслідок дооцінки окремого майна Товариства станом на 31 грудня 2011 року відбулася зміна розміру іншого додаткового капіталу та становить 384982 тис. грн.
      5.8Залишок по незавершеному будівництву на початок звітного періоду становить – 1 006тис. гривень . Оцінка капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю.
      Залишок по незавершеному будівництву на кінець звітного періоду становить – 971тис. гривень . Оцінка капітальних інвестицій здійснюється за собівартістю.
     

      5.9Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1 На 31.12.2011р. в Товаристві працює 551 працівник за основним місцем роботи, 91 - за сумісництвом. Фонд оплати праці за 2011 р. складає 33 948 тис. гривень.
     
      6.2. На підприємстві укладено із працівниками колективний договір. Срок дії 28.12.2011 року.
     
      6.3 Вищу освіту мають 243 чоловіка, середню спеціальну- 198 чоловік, середнб освіту - 209 чоловік.
      За зразкое виконання своїх обов'язків, забезпечення якісного обслуговування готей, підвищення ефективності праці- співробітники Товариства заохочувались в номінації "Кращий співробітник" - 2 чол. та " Кращий по професії" - 94 чол. Також на протязі року виплачувалась матеріальна допомога, премія за результатами року. .
      6.4У звітному періоді в емітента не мали місце будь-які правочини чи зобов'язання, які стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному капіталі.
     

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1 Органами Товариства є:
      - Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства;
      - Наглядова рада Товариства;
      - Виконавчий одноособний орган - Генеральний директор;
      - Ревізійна комісія Товариства .
      Органи Товариства діють в межах своїх повноважень та компетенції, що визначається Статутом Товариства.
      Утворення та відкликання (зміна) органів Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом внесення змін до Статуту.
      Голова та члени Наглядової ради Товариства, Обрання та відзив посадових осіб Товариства здійснюється за рішенням органу Товариства, до компетенції й повноваження якого входять ці питання відповідно до положень Статуту.
      Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточної діяльністї, є Генеральний директор Бондарук М.В., підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень.
     
      7.2Змін та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента за звітний рік не відбувалося. На веб-сторінці ПАТ "Готель"Прем'єр Палац" (www.premier-palace.com) розміщений повний текст чинної редакції статуту Товариства.

     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Болотов Олег Олександрович - Голова Наглядової Ради 1961 вища 0.0000003 - 0.000003 0.000003 - - Віце - Президент з готельного бізносу ТОВ " ВС Енерджі Інтерненл" Україна
Зварич Ганна Юрівна - Член Наглядової Ради 2 роки 1983 вища 0.000003 - 0.000003 0.000003 - - заступник директора з кадрових питань ТОВ " Прем`єр Інтернешнл"
Любар Тетяна Михайлівна - Член Наглядової Ради 2 роки 1984 вища 0.000003 - 0.000003 0.000003 - - Інспектор відділу кадрів ТОВ " ВС Енерджі Інтернешнл Україна"
Михалюк Вікторія Олксандрівна - Голова Ревізійної комісії 1 рік 1983 вища 0.000003 - 0.000003 0.000003 - - Фахівець комерційного департаменту ПАТ " УІФК"
Бондарук Максим Вікторович - Генеральний директор 1 рік 1974 вища - - - - - - Не займає.
Бедій Людмила Володимирівна - Головгий бухгалтер 14 років 1956 вища 0.0002 - 0.0002 0.0002 - - Не займає.

      7.3 Загальними зборами акціонерів ВАТ "Готель " Прем'єр Палац", які відбулися 25.03.2011 року (Протокол №23 від 25.03.11р.), прийняті наступні рішення:
     
      - Відкликати діючий склад Наглядової ради ВАТ "Готель " Прем'єр Палац" та достроково припинити повноваження її членів:
     
      1. Болотова Олега Олександровича, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебував 3 роки, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
      2. Любар Тетяну Михайлівну, Члена Наглядової ради, на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має;
      3, Зварич Ганну Юріївну, Члена Наглядової ради, час на данній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
     
      - Обрати членами Наглядової ради ВАТ "Готель " Прем'єр Палац":
     
      1. Болотова Олег Олександрович, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;
      2. Любар Тетяну Михайлівну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки;
      3. Зварич Ганну Юріївну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки.
     
      Також рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Готель " Прем'єр Палац" від 25.03.2011 року (Протокол №23) було прийнято рішення про дострокове припинення повноважень Членів Ревізійної комісії Товариства
      1. Аксьонову Наталію Михайлівну , на данній посаді перебувала 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
      2.Плаксіна Дмитра Вікторовична, на данній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
     
      Було обрано Членів Ревізійної комісії:
      1 .Михалюк Вікторію Олександрівну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки
      2.Корнієнко Віру Михайлівну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки
      3.Бабич Ганну Володимирівну, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Відповідно до Статуту емітента строк повноважень - 3 (три) роки
     
     
     

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      Посадові осіби емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента не приймають участі.

      7.5Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці відсутній.
     
      7.6Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності у посадових осіб ПАТ "Готель " Прем'єр Палац" не має.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201120102009201120102009201120102009
12345678910
Основна заробітна плата 130795 129387 127108 130795 129387 127108
Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього 130795 129387 127108 130795 129387 127108

     
      Члени Наглядової ради винагороду в 2009 - 2011 роках не отримували.
      Виконавчий орган, який отримав винагороду в 2009-2011 роках - Генеральний директор - Литвин Олександр Тарасович (з 2009 по березень 2011р). та Бондарук М.В.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1Засновником Товариства було Регіональне відділення Фонду державного майна України по місту Києву.
      9.2 Загальна кількість акціонерів на кінець звітного періоду складає - 263 акціонера, з них 27 юридичних та 236 фізичних осіб. Кількість акцій, що перебуває в обігу на кінець звітного періоду складає - 1 466 800 000шт.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Джиолініко Комершіал Лімітед, Кіпр НЕ 249816 22.0596 - 22.0596 22.0596 22.0596
Сенсарайз Холдінгз Лімітед, Кіпр НЕ 249054 23.1454 - 23.1454 23.1454 23.1454
Компанія з обмеженою відповідальністю Тукос Лімітед, Кіпр НЕ 258562 17.0265 - 17.0265 17.0265 17.0265

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Протягом звітного періоду в емітента були відсутні правочини укладені емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу або афілійованими особами вищезазначених осіб з іншого боку.
      10.2. Відсутні операції з афілійованими особами .

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1 Інформації про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента не має.
      11.2. Інформації про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції не має.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. Станом на 31.12.2011 в Товаристві не прийнято кодекс (принципів, правил) корпоративного управління.
      :

      12.2. Інформація про вищий орган емітента:
      12.2.1. Інформація про порядок проведення загальних зборів: Витяг із Статуту ПАТ "Готель " Прем'єр Палац"
      СТАТТЯ 9.
      ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.
      9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексту – «Загальні збори акціонерів», «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Товариства, які скликаються щороку (річні Загальні збори), не пізніше 30 квітня наступного за звітним року, а також можуть бути скликані позачергові загальні збори акціонерів при настанні обставин, передбачених законодавством України та цим Статутом (далі по тексту - позачергові Загальні збори).
      9.2. Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складення заборонено.
      9.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.
      9.3.1. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.
      9.3.2. Представником акціонера-фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
      9.3.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства.
      9.3.4. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
      9.3.5. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник акціонера зобов’язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.
      9.3.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися особами у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.
      9.3.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.
      9.4. Прийняття рішень про скликання Загальних зборів, визначення часу, місця їх проведення, формування та затвердження порядку денного належить до компетенції Наглядової ради.
      9.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
      9.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний додатково надсилається фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
      9.5.2. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
      9.5.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
      9.5.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, зазначеним у відповідному переліку акціонерів, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
      9.5.5. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство публікує повідомлення в офіційному друкованому органі про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
      9.5.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити інформацію, визначену законодавством України.
      9.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.
      9.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
      Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.
      У разі, якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов’язковий викуп акцій товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам чинного законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.
      9.7.1. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи у зв’язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
      9.8. Порядок денний Загальних зборів підлягає попередньому затвердженню Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Зборів за запитом має право в порядку, встановленому п. 9.7. Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
      9.9. Кожний акціонер має право до проведення Загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція акціонера до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
      У випадку недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до порядку денного, визначених чинним законодавством України та цим Статутом, Наглядова рада може прийняти рішення щодо відмови включення даної пропозиції до порядку денного.
      9.9.1. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
      9.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п. 9.9. Статуту та чинним законодавством України.
      9.9.3. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
      9.9.4. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
      - недотримання акціонерами строку внесення пропозицій та/або
      - неповноти даних пропозиції до порядку денного, які встановлено п. 9.9. цього Статуту та чинним законодавством України.
      9.9.5. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції акціонера до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      9.9.6. Про зміни у порядку денному акціонери повідомляються не пізніше ніж за 10 днів до проведення Загальних зборів шляхом публікації повідомлення про внесення змін до порядку денного загальних зборів в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано Повідомлення про скликання загальних зборів та розміщує відповідну інформацію про зміни в порядку денному на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
      9.9.7. Про зміни у порядку денному також повідомляється фондова біржа (біржі), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу.
      9.9.8. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів.
      9.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.
      9.10.1. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
      9.10.2. Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.
      9.10.3. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
      9.10.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством. У такому разі Головою реєстраційної комісії обирається представник такої особи.
      9.10.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
      9.10.6. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.
      9.10.7. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.
      9.10.8. До моменту обрання лічильної комісії, підрахунок голосів акціонерів здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, яка виконує її повноваження.
      9.10.9. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає до обрання лічильної комісії - реєстраційна комісія, після обрання лічильної комісії - лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватись особам, що передбачені чинним законодавством. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.
      Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 особи. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
      9.10.10. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим особам передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.
      9.10.11. У протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів «за», «проти», «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
      9.10.12. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
      9.10.13. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.
      9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
      1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
      2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
      3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
      4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      5) прийняття рішення про розміщення акцій;
      6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
      7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
      8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
      9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
      10) затвердження річного звіту Товариства;
      11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законами;
      12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, передбачених чинним законодавством;
      13) прийняття рішення про форму існування акцій;
      14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
      15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
      16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
      17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
      18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
      19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
      21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
      23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством;
      24) обрання комісії з припинення Товариства;
      25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      26) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у разі, якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у його вчиненні або Наглядовою радою не прийнято рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, при цьому заінтересованість встановлюється у відповідності до чинного законодавства;
      27) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
      28) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов’язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
      29) прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
      30) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
      31) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів особам, які передбачені чинним законодавством;
      32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.
      Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватись іншим органам Товариства. Загальні збори Товариства мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Товариства.
      9.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
      9.13. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст якого затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера у випадках, передбачених пунктом 9.20.2 цього Статуту – акціонерами, які цього вимагають.
      Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитись з формою бюлетеня для голосування у порядку, встановленому у п.9.7 цього Статуту.
      Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
      Бюлетень для голосування з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії повинен відповідати вимогам, встановленим Законом.
      У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
      9.14. До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов’язані із порядком проведення зборів.
      9.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.
      9.15.1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавством України та цим Статутом не встановлено інше.
      У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.
      9.15.2. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними до складу органу управління Товариства за результатами кумулятивного голосування вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
      9.15.3. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 9.11. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
      9.15.4. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 25, 27 пункту 9.11. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
      9.16. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.
      9.16.1. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження, за винятком виключних повноважень, до компетенції Наглядової ради.
      9.17. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, про що приймається рішення Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
      Кількість голосів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації у перший день зборів.
      Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, яке зазначене у повідомленні про проведення Загальних зборів.
      Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
      9.18. До порядку денного чергових (річних) Загальних зборів обов’язково мають бути включені наступні питання:
      • затвердження звітів про результати діяльності Товариства за попередній календарний рік;
      • розподіл прибутку і збитків Товариства;
      • розгляд звітів Наглядової ради, Генерального директора Товариства, Ревізійної комісії та прийняття рішення за результатами такого розгляду.
      9.19. До порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж раз на три роки обов’язково мають бути включені наступні питання:
      • обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
      • прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
      Позачергові Загальні збори.
      9.20. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
      1) з власної ініціативи;
      2) на вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках встановлених чинним законодавством;
      3) на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
      4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
      5) в інших випадках, встановлених законом.
      9.20.1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
      9.20.2. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
      9.20.3. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписана усіма акціонерами, які її подають.
      9.20.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою і тільки у разі:
      1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 9.20 Статуту Товариства та чинним законодавством кількості простих акцій Товариства;
      2) неповноти даних, передбачених пунктом 9.20.3 Статуту Товариства.
      Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 дні з моменту його прийняття.
      Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що містяться у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
      9.20.5. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов’язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради.
      9.20.6. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».
      9.20.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
      У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні позачергові Загальні збори не проводяться.
      Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в першому абзаці даного пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
      9.21. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми Протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у Протокол. Протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора або особи, яка його замінює.
      9.22. Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовано цим Статутом, визначаються законодавством України та відповідним Положенням про Загальні збори та іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства.
     
      12.2.2 Інформацію про кількість чергових та позачергових зборів вищого органу емітента, які було проведено товариством за три останні роки, дата і місце проведення, кворум зборів.
     
      Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 22.04.2009 року. Кворум зборів: 83.43% до загальної кількості голосів.
      Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 26.10.2009 року. Кворум зборів: 83.83% до загальної кількості голосів.
      Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 15.03.2010 року. Кворум зборів: 92.66% до загальної кількості голосів.
     
     
      12.2.3 - 12.2.5. Інформація про чергові та позачергові збори вищого органу емітента, які відбулися у звітному році.
      Вид загальних зборів - чергові. Дата проведення: 25.03.2011 року. Кворум зборів: 80,96% до загальної кількості голосів
      ПОРЯДОК ДЕННИЙ :
      1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.
      2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
      3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
      4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
      5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
      6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.
      7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.
      8. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
      9. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
      10. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
      11. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
      12. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
      13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
      14. Про вчинення значного правочину.
     
      Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Виконавчий орган.
      Результати розгляду питань порядку денного: з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів рішення прийнятіта затверджені.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      12.3 Витяг із Статуту ПАТ "Готель " Прем'єр Палац"
      СТАТТЯ 10.
      НАГЛЯДОВА РАДА
      10. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.
      10.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
      10.1.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або без оплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Виконавчий орган Товариства.
      10.1.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.
      10.1.3. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
      10.1.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами товариства.
      10.1.5. Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законодавством.
      10.1.6. Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.
      10.2. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.
      10.3. Наглядова рада Товариства обирається Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
      10.3.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.
      10.4. Наглядова рада обирається у кількості 3 (трьох) осіб.
      10.4.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки.
      10.4.2. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Ревізійної комісії Товариства та не можуть бути Виконавчим органом.
      10.5. Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради.
      10.5.1. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради та його Заступником своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
      10.5.2. Голова Наглядової ради, а випадку його відсутності – Заступник Голови Наглядової ради, організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
      10.6. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради та обрання нового складу Наглядової ради.
      10.7. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
      Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.
      10.7.1. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її складу, Товариство протягом 3-х (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.
      10.7.2. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
      1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
      2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;
      3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства шляхом подання відповідної заяви за 2 тижнi;
      4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;
      5) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.
      З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
      10.7.3 У випадках, передбачених п. 10.7.2 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).
      10.8. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (Головуючим на попередньому засіданні Наглядової Ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого органу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор Товариства.
      10.9. Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова, а у разі його відсутності на засіданні головує Заступник Голови Наглядової ради.
      10.10. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал. Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів.
      10.11. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілу голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради, а у разі його відсутності - Заступник Голови Наглядової ради.
      10.12. Рішення Наглядової ради оформляються протоколами, які готує секретар Наглядової ради (обраний на засіданні Наглядової ради), протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються Головою Наглядової ради, а у разі його відсутності - Заступником Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради та Заступника Голови Наглядової ради протоколи підписує тимчасово виконуючий обов’язки Голови Наглядової ради, обраний на даному засіданні.
      10.13. Протоколи засідань Наглядової ради та/або витяги з них передаються Генеральному директору Товариства не пізніше як через 6 (шість) робочих днів після закінчення відповідного засідання.
      10.14. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
      10.15. Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов’язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду.
      10.16. Наглядова рада з метою ефективної діяльності та для здійснення безпосереднього контролю за діяльністю Генерального директора Товариства може створювати комітети.
      10.17. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради або Заступника Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
      10.18. Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
      10.19. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:
      1) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
      2) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов’язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);
      3) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені Товариства зазначених договорів;
      4) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора;
      5) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
      6) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
      7) підготовка та затвердження порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
      8) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних зборах;
      9) прийняття рішення про проведення чергових (річних) або позачергових Загальних зборів;
      10) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
      11) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
      12) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
      13) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
      14) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
      15) обрання та призначення реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
      16) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
      17) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
      18) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях, про заснування (створення) інших юридичних осіб;
      19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів, зберігача Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      22) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
      23) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      24) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства;
      25) визначення стратегії розвитку Товариства;
      26) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи iнвестицiйний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
      27) прийняття рішення про залучення аудиторської організації для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності, визначення умов договору з аудиторською організацією, що укладатиметься з нею;
      28) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
      29) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних пiдроздiлiв, затвердження їх статутів та положень;
      30) затвердження організаційної структури Товариства;
      31) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
      32) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
      33) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      34) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      35) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення значних правочинів ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;
      36) надання попередньої згоди Генеральному директору на списання основних фондів Товариства.
      37) прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених законом. При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то така особа не бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину або Наглядова Рада у встановлений Законодавством термін не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд Загальних зборів;
      38) прийняття рiшення щодо придбання, вiдчуження цiнних паперiв, часток, паїв, iнших корпоративних прав;
      39) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;
      40) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
      41) визначення фондової біржі, на якій Товариство зобов’язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку;
      42) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника), укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
      43) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов’язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
      44) прийняття рішень про заснування Товариством або участь Товариства в інших юридичних особах, у тому числі заснування залежних від Товариства господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); затвердження статутів залежних господарських товариств, в яких Товариство виступатиме єдиним акціонером або учасником (засновником); вирішення питань про прийняття у зв’язку з цим Товариством на себе відповідних зобов’язань;
      45) прийняття рішень про припинення або виділ, реорганiзацiю залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
      46) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондiв Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства
      47) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.
      10.20 . Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
      10.21 Повноваження, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Генерального директора. Рішення щодо передачі таких повноважень приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.
     
      Склад Наглядової ради за 2009рік: ( до 22.04.2009р.) Болотов О.О., Козак Є.В. Хотульов О.І. Відбулося 11 засідань.
      з 22.04.2009р. Болотов О.О., Зварич Г.Ю., Любар Т.М. Відбулося 57 засідань.
      Склад Наглядової ради за 2010 рік. Болотов О.О., Зварич Г.Ю., Любар Т.М. Відбулося 61 засідання.
      Склад Наглядової ради за 2011 рік. Болотов О.О., Зварич Г.Ю., Любар Т.М. Відбулося 82 засідання.
     
      12.4 Витяг із Статуту ПАТ "Готель " Прем'єр Палац"
      СТАТТЯ 11.
      ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.
      11.1. Генеральний директор є виконавчим одноособовим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства.
      11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства.
      11.3. Керівництво Товариством здійснюється Генеральним директором.
      11.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства, а також не підпадає під обмеження, що встановлені законом.
      11.5. З Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
      11.6. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Генерального директора Товариства.
      11.7. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Генерального директора Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового Генерального директора, повноваження Генерального директора є чинними до моменту прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень Генерального директора та обрання нового Генерального директора Товариства.
      11.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково:
      • в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
      • в разі неможливості виконання обов’язків Генерального директора за станом здоров’я;
      • у випадку передбачених контрактом;
      • за рішенням Наглядової ради;
      • в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
      Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, цим Статутом та контрактом з ним.
      11.9. Генеральний директор Товариства діє відповідно до Положення, що затверджується Загальними зборами.
      11.10. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.
      11.11. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.
      11.12. До компетенції Генерального директора Товариства відноситься:
      1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
      2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
      3) без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;
      4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
      5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
      6) розробка проектів квартальних, річних бюджетiв, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
      7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
      8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
      9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
      10) узгодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов’язків Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба тощо);
      11) органiзацiя юридичного, iнформацiйного забезпечення дiяльностi Товариства;
      12) затвердження штатного розпису Товариства;
      13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
      14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
      15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
      16) надання Наглядовій Раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
      17) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;
      18) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
      19) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
      20) забезпечення захисту державної таємниці Товариства відповідно до законів України;
      21) вирiшення питань виробничо-господарської діяльності;
      22) прийняття рiшень про пiдписання довіреностей та інших документiв від імені Товариства;
      23) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов’язань Товариства;
      24) розпорядження коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства;
      25) прийняття рiшень про відкриття і закриття рахункiв в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документiв грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
      26) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
      27) прийняття рiшення про вчинення правочинiв, укладення та підписання від імені Товариства угод (договорів), здiйснення операцій з нерухомим майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, Наглядовою радою та Положеннями Товариства;
      28) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
      29) прийняття рiшень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходiв заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорiв (контрактiв) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;
      30) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
      31) визначення умов роботи і її оплати з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
      32) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
      33) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.
      11.13.У випадку відсутності Генерального директора, виконуючий обов’язки Генерального директора, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.
      11.13. Генеральний директор або особа, яка виконує його обов’язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:
      1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством.
      11.14. Генеральний директор або особа, яка виконує його обов’язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:
      1) вчиняти значний правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      2) вчиняти значний правочин та правочин, щодо якого є заінтересованість, у випадках встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;
      3) вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рішення про їх обов’язкове попереднє погодження.
     

      12,5 Витяг із Статуту ПАТ "Готель " Прем'єр Палац"
      СТАТТЯ 12
      РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА
      12.1. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.
      12.2. Члени Ревізійної комісії Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не є працівниками Товариства та не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.
      12.3. Ревізійна комісія обирається строком на 3 (три) роки і є підзвітною Загальним зборам Товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 особи. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
      12.4. Ревізійна комісія:
      • контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
      • розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
      • вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів;.
      12.4.1. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а, також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.
      12.4.2. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.
      12.4.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує відповідний висновок.
      12.4.4. Ревізійна комісія доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства. Ревізійна комісія готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.
      12.4.5. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
      12.4.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.
      12.4.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства.
      12.4.8. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатися Наглядовою Радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.
      12.4.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії передаються Генеральному директору Товариства – не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії покладається на її Голову.
      12.4.10. Положення про Ревізійну комісію, яким визначається згідно з цим Статутом порядок її роботи, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
      12.5. Аудитор.
      12.5.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов’язковій перевірці незалежним аудитором.
      12.5.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
      12.5.3. Незалежним аудитором не може бути:
      1) афілійована особа Товариства;
      2) афілійована особа посадової особи Товариства;
      3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
      12.5.4.Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
      12.5.5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
      Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
      12.5.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
      Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.
      У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

      12 Витяг з Статуту Товариства.
      5.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів
      5.3.1. Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
      1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
      2) вчинення Товариством значного правочину;
      3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.
      5.3.2. Товариство у випадках, передбачених п 5.3.1. Статуту Товариства, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.
      5.3.4. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п 5.3.1. Статуту Товариства, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
      5.4. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій
      5.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.
      Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.
      Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому чинним законодавством.
      Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
      5.4.2. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.
      5.4.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.
      5.4.4. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п. 5.4.2 та 5.4.3 Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
     

      Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Готель " Прем'єр Палац» Протокол № 23 від 25 березня 2011 р. затверджено:
     
      - Положення про Виконавчий орган у новій редакції.
      - Положення про Загальні збори акціонерів у новій редакції.
      - Положення про Наглядову раду у новій редакції.
      - Положення про Ревізійну комісію у новій редакції.
     
      12.8. Джерела та способи можливого отримання акціонерами інформації про діяльність емітента.
     
      Згідно Статуту Товариства: акціонери мають право :
     
      • на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
     
      12.9. Інформація про порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу.
     
      Відповідальним за порядок зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань виконавчого органу є Генеральний директорБондарук М.В.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції емітента:
     
      13.1.1.
     
      Тип акцій: прості
      Форма випуску акцій: іменні
      Форма існування акцій: бездокументарна
      Номінальна вартість акції: 0,25грн.
      Кількість акцій, які перебувають в обігу: 1 466 800 000 шт.
      Кількість акцій, які перебувають у процесі розміщення: відсутні
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов'язків за опціонами емітента: відсутні
      Дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 06.08.2010р. № 632/1/10.
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку.
      Зміни прав власників акцій протягом звітного періоду не відбувалися.
      Привілейованні акції не випускалися Товариством.
     
     
     
     
     

      13.1.2. Інформація про акції додаткового випуску, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких акцій):
     
      Рішення щодо проведення додаткового випуску у поточному періоді не приймалося Товариством.
     

      13.1.3. Інформація про додатковий випуск акцій, якщо емітентом прийнято рішення провести додатковий випуск акцій у наступному звітному році:
     
      Рішення щодо проведення додаткового випуску у наступному звітному році не приймалося Товариством.

      13.1.4. Інформація про викуп власних акцій, якщо протягом звітного року емітент здійснював викуп власних акцій або емітентом прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді:
     
      Протягом звітного року емітент не здійснював викуп власних акцій, емітентом не було прийнято рішення про викуп акцій у наступному періоді.
     

      13.1.5. Інформація про анулювання, консолідацію або дроблення акцій, якщо загальними зборами емітента було прийнято таке рішення у звітному році.
     
      Рішення щодо анулювання, консолідації або дроблення акцій загальними зборами емітента протягом звітного періоду не приймалося.

      Прості іменні акції ПАТ "Прем'єр Палац" переведені до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня 09.11.2010 року згідно Рішення Відділу біржового контроля та лістингу у відповідності з пунктом 5.1.3 Правил ПрАТ "Фондова біржа ПФТС".

      13.7. Цінні папери Емітента не перебувають в обігу за межами України.

      13.8 Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) (за наявності таких цінних паперів) не випускались.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка
Аудитори:
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Протягом звітного періоду в емітента не сталося суттєвих змін у фінансово-господарській діяльності, не очікується також змін і в подальшій діяльності емітента.
      Емітент регулярно вживає заходів, щоб його подальша діяльність була стабільною та прогнозованою, ретельно оцінює конюнктуру ринку, економічне становище та перспективи розвитку.
      Найбільш суттєвими подіями, які можуть у найбільшій мірі негативно вплинути на можливість отримання емітентом у майбутньому таких самих чи вищих результатів порівняно з результатами, отриманими за попередній звітний рік, як і ті, які можуть покращити результати діяльності емітента є економічні та політичні фактори, у першу чергу стан країни у межах якій здійснює свою діяльність емітент. Ймовірність виникнення факторів підвищення економічного стану розвитку та покращення політичної ситуації в країни оцінюється емітентом як висока. Також емітент сподівається на тривалу дію цих факторів.
      Емітент очікує покращення стану галузі, в якій здійснює свою діяльність та бачить позитивні тендеції в галузі стосовно виробництва, реалізації, обороті та накопиченні запасів, собівартості, цінах реалізації з початку поточного року. Вплив на господарську діяльність та фінансовий стан емітента в поточному році можуть мати у найбільшій мірі вже вказані вище політичні та економічні фактори розвитку країни, але ж емітент сподівається на вирішення невизначеностей у ціх факторах та тенденції емітентом оцінюються як добрі.
      Від діяльності за 2011 рік Товариством отримано збиток у розмірі - 25 065тис. грн. Збиток утворився внаслідок залучення значної кількості кредитних коштів в іноземній валюті, по яким протягом звітного року нараховувалися відсотки.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
      • Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності – 21638764;
      • Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 0342, видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 100 від 30 березня 2001 року, чинне до 27 січня 2016 р.;
      • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000547 від 14.08.2007 р. Строк дії до 30.03.2011 р.;
      • Свідоцтво про відповідність системи контролю якості видане Аудиторською палатою України на підставі рішення № 220/4.1 від 23 вересня 2010 року;
      • Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Димитрова, 5, корп.10-А, кім.401, тел./факс (044) 236 – 48 – 47, 050-312-58-58, електронна пошта: wisper.audit94@gmail.com.
      • Аудитори:
      – Пальніков Олександр Володимирович(сертифікат аудитора № 003742, виданий Аудиторською палатою України від 24 квітня 1999 року, дію якого подовжено до 23 тквітня 2013 року).
      _ Сласний Леонід Григорович (Сертифікат аудитора № 002995, виданий Аудиторською палатою України від 31 жовтня 1996 р. дію якого подовжено до 31 жовтня 2015 року).
     
      16.2.
      Рішення про затвердження аудитора прийняла Наглядова рада Товариства.
      16.3.
      Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) відсутні.
      16.4.
      Аудит фінансової звітності проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Віспер-Аудит".
      16.5.
      Рішення про вибір аудора було прийнято Виконавчим одноосібним органом - Генеральним директором і затверджене Наглядовою радою.
      16.6.
      Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений в договорі №01 від 23 березня 2012 року, укладеним Товариством з аудитором.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Генеральний директор
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Бондарук Максим Вікторович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Бедій Людмила Володимирівна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21660999
1.1.2. Повне найменування Публічне Акціонерне Товариство " Готель" Прем'єр Палац"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ " Готель" Прем'єр Палац"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01004
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район Шевченківський
1.1.8. Населений пункт м.Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Т.Шевченка/вул.Пушкінська
1.1.10. Будинок 5-7/29
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва серія А 01 № 795613
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 13.03.1997
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська района в м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 366700000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 366700000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ПАТ " Перший Інвестиційний Банк" 300506 260003044 гривня, долар, євро
ПАТ " ВТБ Банк" 321767 26006301009738 гривня, долар, євро, рос. рублі
АК "Державний експортно-імпортний банк України" 322313 260090112813056 гривня, долар

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Діяльність готелів 55.10.0
Будівництво будівель 45.21.1
Діяльність ресторанів 55.30.1
Діяльність барів 55.40.0
Діяльність по забезпеченню фізичного комфорту 94.04.0
Послуги з організації подорожувань 63.30.0

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн - - - -
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн - - - -
Сума виплачених дивідендів, грн - - - -
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн - - - -

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
ПАТ " Перший Інвестиційний Банк Акціонерне товариство 21666401 Московський пр-т 6, м.Київ, 04073 Юридична особа, яка здійснює професійну депозитарну діяльність ДКЦПФР 23.09.2011 АВ 579897
ТОВ " Титан Зберігач" Товариство з обмеженою відповідальністю 35430303 вул.Саксаганського,36, м.Київ Брокерська діяльність ДКЦПФР 10.08.2009 АВ 483531
ПрАТ " Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 вул. Червоноармійська, 72, оф.6к.96, м.Київ, 01033 професійна діяльність на фондовому ринку ДКЦПФР 10.06.2011 АВ 581354
ТОВ АФ "Віспер-аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 216387764 вул. Димитрова,5 корп.10-А, кімната 401, м. Київ Аудиторська фірма яка надає аудиторські послуги емітенту ДКЦПФР 30.03.2001 0342
ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 вул. Тропініна, 7-Г, м. Київ,04107 Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність ДКЦПФР 19.11.2009 АВ 498004

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
06.08.2010 632/1/10 ДКЦПФР UA4000081285 прості бездокументарна іменні 025 1466800000 366700000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) -
у тому числі: сертифікатів акцій -
сертифікатів облігацій -
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) -

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 267343 643117 267343 643117
будівлі та споруди 200420 568699 200420 568699
машини та обладнання 33777 29547 33777 29547
транспортні засоби 574 782 574 782
інші 32572 44089 32572 44089
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 267343 643117 267343 643117

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 398578 38680
Статутний капітал 366700 366700
Скоригований статутний капітал 366700 366700
Опис* Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередний та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 31878тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 31878тис. грн.Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -328020 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -328020тис. грн Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередний та звітний періоди відповідно до "Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.11.2004 р. № 485 (з урахуванням змін показників фінансової звітності).Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 31878тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітного періоду становить 31878тис. грн.Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -328020 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -328020тис. грн
Висновок** Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу (скоригованого).Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються Вартість чистих активів акціонерного товариства менша від статутного капіталу (скоригованого)

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
25.03.2011 22.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
20.04.2011 22.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2011 26.04.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
27.09.2011 29.04.2011 Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента
06.12.2011 08.12.2011 Інформація про отримання позики на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 719 376
     первісна вартість 011 5858 1822
     накопичена амортизація 012 (5139) (1466)
Незавершені капітальні інвестиції 020 1006 971
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 267343 643117
     первісна вартість 031 438419 1133698
     знос 032 (171076) (490581)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первісна вартість 036 - -
     накопичена амортизація 037 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 - -
     інші фінансові інвестиції 045 191159 319733
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 - -
Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
Відстрочені податкові активи 060 - -
Гудвіл 065 - -
Інші необоротні активи 070 - -
Гудвіл при консолідації 075 - -
Усього за розділом I 080 460227 964197
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 6616 10594
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 4430 4520
Векселі одержані 150 177310 48312
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 1873 1850
     первісна вартість 161 1873 1850
     резерв сумнівних боргів 162 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 137 249
     за виданими авансами 180 - -
     з нарахованих доходів 190 - -
     із внутрішніх розрахунків 200 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 5560 6273
Поточні фінансові інвестиції 220 9009 -
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 685 1844
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240 600 224
Інші оборотні активи 250 395 334
Усього за розділом II 260 206615 74200
III. Витрати майбутніх періодів 270 221 868
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 - -
Баланс 280 667063 1039265
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 366700 366700
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 102822 102822
Інший додатковий капітал 330 19 384982
Резервний капітал 340 1636 1636
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (432497) (457562)
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 38680 398578
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування 420
Усього за розділом II 430
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 566396 436393
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 35000 -
Відстрочені податкові зобов'язання 460
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 601396 436393
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520 400 189700
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 2712 9693
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540
     з бюджетом 550 1000 1526
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 641 794
     з оплати праці 580 923 1107
     з учасниками 590 19428
     із внутрішніх розрахунків 600
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 1883 1474
Усього за розділом IV 620 26987 204294
V. Доходи майбутніх періодів 630
Баланс 640 667063 1039265

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 232929 188837
Податок на додану вартість 015 (38678) (31472)
Акцизний збір 020 - -
      025 (862) -
Інші вирахування з доходу 030 - -
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 193389 157365
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (161685) (133689)
Валовий:
     прибуток 050 31704 23676
     збиток 055 - -
Інші операційні доходи 060 33778 15334
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061 - -
Адміністративні витрати 070 (18551) (18889)
Витрати на збут 080 (8053) (4116)
Інші операційні витрати 090 (22476) (21816)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 16402 -
     збиток 105 - (5811)
Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 82 1602
Інші доходи 130 286242 236608
Фінансові витрати 140 (55039) (77485)
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (272752) (228398)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 - -
     збиток 175 (25065) (73484)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176 - -
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177 - -
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 - -
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 - -
     збиток 195 (25065) (73484)
Надзвичайні:
     доходи 200 - -
     витрати 205 - -
Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Частка меншості 215 - -
Чистий:
     прибуток 220 - -
     збиток 225 (25065) (73484)
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 14455 35184
Витрати на оплату праці 240 33948 29018
Відрахування на соціальні заходи 250 12323 10730
Амортизація 260 30149 27561
Інші операційні витрати 270 78901 72067
Разом 280 169776 174560
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 1466800000 1466800000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1466800000 1466800000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 (0.01709) (0.05010)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 (0.01709) (0.05010)
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 228131 189584
Погашення векселів одержаних 015 108993 55796
Покупців і замовників авансів 020 242 -
Повернення авансів 030 466 252
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 43 -
Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 - -
Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 56 187
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070
Інші надходження 080 14322 5739
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (127470) (126219)
Авансів 095 (5523) -
Повернення авансів 100 (406) (375)
Працівникам 105 (25797) (22508)
Витрат на відрядження 110 (59)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (15574) (17332)
Зобов'язань з податку на прибуток 120
Відрахувань на соціальні заходи 125 (13326) (11077)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (7267) (5602)
Цільових внесків 140 (272) -
Інші витрачання 145 (78665) (100283)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 (76894) (31838)
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 76894 31838
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180 156919 123926
     необоротних активів 190 303 141
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210 1602
     дивіденди 220 39
Інші надходження 230
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 (41132) (93408)
     необоротних активів 250 (25765) (3064)
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 90364 29197
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 90364 29197
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 5113 25000
Інші надходження 330
Погашення позик 340 (171556) (22000)
Сплачені дивіденди 350
Інші платежі 360
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (166443) 3000
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (166443) 3000
Чистий рух коштів за звітний період 400 815 359
Залишок коштів на початок року 410 1285 765
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 (32) 161
Залишок коштів на кінець року 430 2068 1285

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 366700 102822 19 1636 (432497) 38680
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 366700 102822 19 1636 (432497) 38680
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 384963 384963
Уцінка основних засобів 070
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 (25065) (25065)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270
Інші зміни 280
Разом змін в капіталі 290 384963 (25065) 359898
Залишок на кінець року 300 366700 102822 384982 1636 (457562) 398578

Примітки до річної фінансової звітності

 

I. Нематеріальні активи
за 2011 рік
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010
Права користування майном 020
Права на комерційні позначення 030
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 2044 1706 189 412 412 152 1821 1446
Разом 080 2044 1706 189 412 412 152 1821 1446
Гудвіл 090 3815 3433 - 3815 3622 200

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) -
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -

 

II. Основні засоби
за 2011 рік
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 304698 104279 678355 293392 16723 39 983092 414394
Машини та обладнання 130 60640 26863 678 643 357 4938 137 60812 31264
Транспортні засоби 140 1887 1313 497 499 362 152 1885 1103
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 55544 28856 18324 2731 2281 6253 71137 32828
Тварини 160
Багаторічні насадження 170
Інші основні засоби 180 11602 5717 30 15 852 12334 6554
Бібліотечні фонди 190
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 4048 4048 487 390 4438 4438
Тимчасові (нетитульні) споруди 210
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250
Разом 260 438419 171076 21138 678355 293392 4390 3195 293308 176 1133698 490581

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 1133698
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263)
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 24119
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 20438 438
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 868 533
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 189 -
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 - -
Інші 330 - -
Разом 340 21495 971

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) -
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342) -

 

IV. Фінансові інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 - - -
дочірні підприємства 360 - - -
спільну діяльність 370 - - -
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 - - -
акції 390 - 10969 -
облігації 400 - - -
інші 410 - 308764 -
Разом (розд. А + розд. Б) 420 - 319733 -

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 319733
за справедливою вартістю (422) -
за амортизованою собівартістю (423) -
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) -
за справедливою вартістю (425) -
за амортизованою собівартістю (426) -

 

V. Доходи і витрати
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 4115 4914
Реалізація інших оборотних активів 460 253 217
Штрафи, пені, неустойки 470 - -
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 - -
інші операційні доходи і витрати 490 29410 37345
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x -
непродуктивні витрати і втрати 492 x 14
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 - x
Проценти 540 x 55039
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 - -
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570 280068 271685
Доходи від об'єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 2 27
Безоплатно одержані активи 610 - x
Списання необоротних активів 620 x 904
Інші доходи і витрати 630 6172 136

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632) -
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) -

 

VI. Грошові кошти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 19
Поточний рахунок у банку 650 1548
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 501
Еквіваленти грошових коштів 680 -
Разом 690 2068

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

 

VII. Забезпечення і резерви
за 2011 рік
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 - - - - - - -
760 - - - - - - -
770 - - - - - - -
Резерв сумнівних боргів 775 - - - - - - -
Разом 780 - - - - - - -

 

VIII. Запаси
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 7045 - -
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - -
Паливо 820 12 - -
Тара і тарні матеріали 830 - - -
Будівельні матеріали 840 - - -
Запасні частини 850 905 - -
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -
Поточні біологічні активи 870 - - -
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 2632 - -
Незавершене виробництво 890 - - -
Готова продукція 900 - - -
Товари 910 4520 - -
Разом 920 15114 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 15114
переданих у переробку (922) -
оформлених в заставу (923) -
переданих на комісію (924) -
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) -
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) -

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 1850 1850 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 6523 6523 - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952) -

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 -

 

XI. Будівельні контракти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120 -
     валова замовникам 1130 -
     з авансів отриманих 1140 -
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -

 

XII. Податок на прибуток
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 -
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220 -
     на кінець звітного року 1225 -
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 -
     на кінець звітного року 1235 -
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 -
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 -
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 -
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 -
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251 -
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 -

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 323052
Використано за рік - усього 1310 -
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 -
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 -
     з них машини та обладнання 1313 -
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 -
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
за 2011 рік
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
в тому числі: робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -
1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи - усього 1420 - x - - x x - - - x - - - - -
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - x - - x x - - - x - - - -
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 - x - - x x - - - x - - - - -
1423 - x - x x - - - x - - - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - x - - x x - - - x - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432) -
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500 - - - - - - - - -
у тому числі: зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -
з них: пшениця 1511 - - - - - - - - -
соя 1512 - - - - - - - - -
соняшник 1513 - - - - - - - - -
ріпак 1514 - - - - - - - - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - - - -
картопля 1516 - - - - - - - - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - - - -
інша продукція рослинництва 1518 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520 - - - - - - - - -
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530 - - - - - - - - -
з нього: великої рогатої худоби 1531 - - - - - - - - -
свиней 1532 - - - - - - - - -
молоко 1533 - - - - - - - - -
вовна 1534 - - - - - - - - -
яйця 1535 - - - - - - - - -
інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -
1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 - - - - - - - - -

 

Інформація за сегментами
за 2011 рік
I. Показники пріоритетних звітних сегментів -
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
------
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 - - - - - - - - - - - - - - - -
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): - - - - - - - - - - - - - - - -
зовнішнім покупцям 011 - - - - - - - - - - - - - - -
іншим звітним сегментам 012 - - - - - - - - - - - - - - - -
інші операційні доходи 013 - - - - - - - - - - - - - - -
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 - - - - - - - - - - - - - - - -
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021 - - - - - - - - - - - - - - - -
інші фінансові доходи 022 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші доходи 030 - - - - - - - - - - - - - - - -
Усього доходів звітних сегментів 040 - - - - - - - - - - - - - - -
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x - - - -
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x - - - -
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x - - - -
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x - - - -
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060 - - - - - - - - - - - - - - - -
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 - - - - - - - - - - - - - - - -
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 - - - - - - - - - - - - - - - -
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): - - - - - - - - - - - -
зовнішнім покупцям 081 - - - - - - - - - - - - - - - -
іншим звітним сегментам 082 - - - - - - - - - - - - - - - -
Адміністративні витрати 090 - - - - - - - - - - - - - - - -
Витрати на збут 100 - - - - - - - - - - - - - - - -
Інші операційні витрати 110 - - - - - - - - - - - - - - - -
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 - - - - - - - - - - - - - - - -
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121 - - - - - - - - - - - - - - - -
122 - - - - - - - - - - - - - - -
Інші витрати 130 - - - - - - - - - - - - - - -
Усього витрат звітних сегментів 140 - - - - - - - - - - - - - - -
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x - - - -
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x - - - -
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x - - - -
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x - - - -
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x - - - -
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160 - - - - - - - - - - - - - - - -
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 - - - - - - - - - - - - - - - -
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 - - - - - - - - - - - - - - - -
5. Активи звітних сегментів, з них 200 - - - - - - - - - - - - - - - -
201 - - - - - - - - - - - - - - - -
202 - - - - - - - - - - - - - - - -
203 - - - - - - - - - - - - - - - -
204 - - - - - - - - - - - - - - - -
205 - - - - - - - - - - - - - - -
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x - - - -
221 x x x x x x x x x x x x - - - -
222 x x x x x x x x x x x x - - - -
223 x x x x x x x x x x x x - - - -
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230 - - - - - - - - - - - - - - - -
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 - - - - - - - - - - - - - - - -
241 - - - - - - - - - - - - - - - -
242 - - - - - - - - - - - - - - - -
243 - - - - - - - - - - - - - - - -
244 - - - - - - - - - - - - - - -
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x - - - -
261 x x x x x x x x x x x x - - - -
262 x x x x x x x x x x x x - - -
263 x x x x x x x x x x x x - - - -
264 x x x x x x x x x x x x - - - -
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 - - - - - - - - - - - - - - - -
7. Капітальні інвестиції 280 - - - - - - - - - - - - - - - -
8. Амортизація необоротних активів 290 - - - - - - - - - - - - - - - -

II. Показники за допоміжними звітними сегментами -
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
-----
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300 - - - - - - - - - - - - - - - -
Балансова вартість активів звітних сегментів 310 - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні інвестиції 320 - - - - - - - - - - - - - - - -
330 - - - - - - - - - - - - - - - -
340 - - - - - - - - - - - - - - - -

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350 - - - - - - - - - -
Балансова вартість активів звітних сегментів 360 - - - - - - - - - - - -
Капітальні інвестиції 370 - - - - - - - - - - - -
380 - - - - - - - - - - -
390 - - - - - - - - - -

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2009 2 -
2 2010 1 -
3 2011 1 -

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)? Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства v
Прийняття рішення про зміну типу товариства v
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень v
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень v
Інше (запишіть) визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків 2010 року та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 70
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі v
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства v
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 3
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор) v v
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора v
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів v v

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v v v v
Інформація про склад органів товариства v v v v v
Статут та внутрішні документи v v v v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v v v v v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Наглядова рада
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Ні

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій v
Кредити банків v
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором v
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.